RUTINER FÖR KLAGOMÅLSHANTERING PÅ FÖRSKOLAN ÄPPELVIKSTORGET EK. FÖR.

Enligt skollagen 4kap. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot förskolan.

Vi kan se ett klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan.

Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till förskolechefen så att verksamheten får möjlighet att agera. Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål på avsedd klagomålsblankett. Den ifyllda blanketten skickas/ges till förskolechefen via

e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller med vanlig post.

Vi behandlar inga klagomål som är anonyma

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Inom 10 arbetsdagar skall förskolechefen ge svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka.  Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Vad händer med klagomålet?

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Ni kommer få veta vilka åtgärder som vidtagits.

Blankett för klagomål

Namn:_______________________________                          Telefonnummer:_____________________________

 

Gatuadress:___________________________                          Postnummer och ort:__________________________                                                        

 

E-postadress:_________________________________________________

 

Beskriv kort ditt klagomål: 

 

 

 

Ort och datum:____________________________________

Namnteckning:____________________________________

 

Kompis-solen använder vi som ett verktyg i vårt arbete.

Vår värdegrund

Vår förskola arbetar utefter en gemensam värdegrund som har sin grund i Lpfö
98, rev.2010, Förskoleplanen för Stockholms stad och likabehandlingsplanen.


Vi ska i arbetet med barnen utgå ifrån att:

 • barnet möts med respekt, empati, hänsyn och lyhördhet.
 • barnet får utveckla självständighet.
 • barnet får utveckla sin unika personlighet och kompetens.
 • barnet får lära sig ta ansvar och stå för sina handlingar.
 • barnet får genom lek uppleva lustfylldhet, nyfikenhet och lärande.
 • barnet ska få sina behov tillgodosedda.
 • vi ska ha genomtänkta metoder.

Vi ska i samarbetet med föräldrarna:

 • verka för att föräldrarna ska känna sig delaktiga i vårt arbete.
 • arbete för att vara ett komplement till hemmet/ vårdnadshavarna.

Detta innebär att vi i vårt arbete:

 • uppmuntrar och bekräftar varje barn, se varje barn utifrån den individ den är.
 • deltar i barnens lek och främjar att vi leker som snälla kompisar.
 • tar tillvara barnets intressen och främjar att barnet får göra egna val.
 • att vi för dialog med barnen där alla är delaktiga, betydelsefulla och blir respekterade för sina åsikter.
 • skapar en miljö där barnen känner trygghet och vågar stå för sina handlingar.
 • ska ge barnen inspiration, tid och möjligheter att upptäcka.
 • verkar för att barnen ska visa empati och förståelse för andra människor, djur, natur och kulturer.
 • visar glädje, engagemang och är professionella och alltid ser till barnets bästa.
 • informerar föräldrar om metodiken och aktuellt värdegrundsarbete.
 • aktivt arbetar med kompis-sol temat över hela förskolan och läsåret.
 • är förebilder för barnen och varandra.

Vår pedagogik

Vår pedagogik präglas av att alla barn ska känna trygghet och visa medkänsla för varandra. All vår verksamhet utgår ifrån varje barns förmåga och intresse. Vi vill locka fram dess resurser, nyfikenhet och kreativitet.

I vår verksamhet arbetar vi utifrån tre grundtankar:

"DE TRE PEDAGOGERNA"
- pedagogerna, barnskötarna och förskollärarna.
- miljön, en stimulerande inne- och utomhusmiljö.
- barnen, som pedagoger för varandra.

Barnen: Det individuella barnet sätter vi i centrum och lyfter fram dess goda förmågor. Alla ska känna sig lika viktiga (betydelsefulla). Leken är en förutsättning för all inlärning.

Pedagogerna: Vi har utbildad personal med lång erfarenhet. För oss är det viktigt med stort engagemang och intresse för yrket. Vi söker ständigt nya kunskaper genom fortbildning.

Föräldrasamverkan: Vi har ett föräldraråd med föräldrarådsrepresentanter från alla tre avdelningar.

Kompis-solen använder vi som ett verktyg i vårt arbete.

Kompis-solen

Kompis-solen är vår empati tema. På hela förskolan och över hela läsåret arbetar vi med empati, respekt och hänsyn; vår värdegrund. Vi leker och samtalar fram kompis-regler, hur vi leker som snälla kompisar. Var och en av förskolebarnen lär sig vänta på sin tur, dela med sig, städa efter sig och säga eller "göra" förlåt om någon är ledsen eller sårad. Allt arbete sker i vardagens händelse. Barnen lär sig utifrån sin mognadsnivå och sin personlighet att ta ansvar för sina handlingar och göra egna val. Barnen får bearbeta sina samtal och upplevelser i skapande verksamhet, som ex berättarbilder.

 

Modersmålsstöd

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Sida 1 av 2

Rövarkulan

Rövarkulan är avdelingen för de yngsta barnen. Vi fokuserar på att ge barnen en trygg miljö där de får möjlighet att både stärkas i sig själva och upptäcka glädje i att leka med varandra. På Rövarkulan är det 14 barn och 3 pedagoger. » Läs mer 

Rövarkulan
 

Lejonkulan

Lejonkulan är en avdelning för barn mellan 3 - 6 år. Vår målsättning är att få en så trygg och empatisk barngrupp som möjligt. Till vår hjälp har vi kompissolen och våra dagliga rutiner. På lejonkulan har vi 18 barn och 3 pedagoger. » Läs mer 

Trollkulan

Trollkulan är en avdelning för barn mellan 3 - 6 år. Vår målsättning är att få en så trygg och empatisk barngrupp som möjligt. Till vår hjälp har vi kompissolen och våra dagliga rutiner. På trollkulan har vi 18 barn och 3 pedagoger. » Läs mer  

 

Nyheter
Visning Visning av förskolan och vår verksamhet kommer att vara följande datum Läs mer

Hösten 2018
Kommande traditioner på Förskolan: Halloween-disco - Mer information kommer senare Läs mer